Omaishoitosopimus

 

Kun kunta on tehnyt päätöksen omaishoidon tuen myöntämisestä, tehdään kunnan ja hoitajan välille toimeksiantosopimus. Omaishoitaja ei siis ole työsuhteessa kuntaan tai hoidettavaan.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää pitkä tai lyhytaikaiseen tarpeeseen perustuen. Omaishoitosopimuksen tulee kuitenkin olla toistaiseksi voimassa oleva, mikäli erityistä syytä määräaikaisen sopimuksen tekemiseen ei ole. Mikäli sopimus tehdään määräaikaisena, tulee sen lähtökohtana olla hoidettavan etu.

Sopimukseen tulee kirjata vähintäänkin hoitopalkkion määrä, oikeus vapaapäiviin ja se miten vapaat järjestetään sekä hoitopalkkion maksaminen tilanteissa, joissa hoito keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä. Sopimuksen ollessa määräaikainen, tulee siihen kirjata määräaikaisuuden kesto.

Liitteeksi sopimukseen tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö, muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sisältö, omaishoitajan hoitotehtävää tukevien palveluiden määrä ja sisältö sekä hoidon järjestäminen hoitajan vapaan, terveydenhuoltoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana.

Mikäli omaishoitaja haluaa irtisanoa omaishoitosopimuksen, on irtisanomisaika yhden kuukauden. Kunnan irtisanoessa irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Jos hoito ei kuitenkaan enää vastaa hoidettavan etua tai se vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, päättyy sopimus kuitenkin heti. Mikäli hoito ei hoidettavan terveydentilasta johtuvan muutoksen vuoksi enää ole tarpeen, päättyy sopimus kuluvan kuukauden lopussa.

Hoidettavan henkilön kotikunnan vaihtuessa, tulee omaishoidon tukea hakea uudelleen uudesta kotikunnasta.