Omaishoidontuki


 

Kun läheisen tarvitsema hoiva on sitovaa ja vaativaa, on hoitajalla mahdollisuus saada omaishoidon tukea. Omaishoidontuki on sosiaalipalvelu, josta säätää laki omaishoidon tuesta.

”Sairaalan sosiaalityöntekijä kertoi, että meillä saattaisi olla mahdollisuus saada omaishoidontukea ja ohjasi sitä hakemaan. En ollut ajatellutkaan, että voisimme olla omaishoidontukeen oikeutettuja, vaikka näin jälkeenpäin ajateltuna huomaankin olevani ihan selvästi lapseni omaishoitaja.”

Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa kotikunta. Omaishoidon tukea haetaan oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Laki omaishoidon tuesta määrittää tilanteista, joissa kunta voi myöntää omaishoidon tukea. Omaishoidon tuen myöntämiseen sekä hoitopalkkioiden suuruuteen vaikuttavat kuntakohtaiset myöntämisperiaatteet. Omaishoidon tuki on harkinnanvaraista ja määrärahasidonnaista.

 

 

Omaishoidontuki on kokonaisuus, johon kuuluvat:

 1) hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut

2) omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio

3) omaishoitajan vapaa

4) omaishoitoa tukevat palvelut

 

Omaishoitoa tukevina palveluina kunnan tulee järjestää omaishoitajalle tarvittaessa valmennusta ja koulutusta omaishoitotehtävää varten, sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia ja muita omaishoitajan hyvinvointia ja omaishoitajan tehtävää tukevia sosiaali- ja terveyspalveluita. 

Hoidettavalle annettavia palveluita voivat olla mm. kodinhoitoapu, apuvälineet, asunnon muutostyöt, päivä- ja lyhytaikaishoito sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Näistä palveluista voidaan periä maksuja asiakasmaksulain mukainen määrä.

Täältä löydät lisätietoja omaishoitajan palkkiosta ja omaishoitajan vapaasta.