Lähteet

AHONEN, Liisa 2017. Vasun käyttöopas. Juva: PS-kustannus.

HAUTANIEMI, Katja ja VIRTANEN, Minnamari 2014. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalinen osallisuus. Päiväkodin vapaan leikin tarkastelu. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Eri-tyispedagogiikan ja varhaiskasvatustieteen pro-gradututkielma. [Viitattu 2018-07-26.] Saatavissa: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/43323/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201405061626.pdf?sequence=1&isAllowed=y

HEINO, Malla 2011. Omaishoitajan työoikeudellinen asema ja tilanne työmarkkinoilla. Julkaisussa: KAIVOLAINEN, Merja, KOTIRANTA, Tuija, MÄKINEN, Erkki, PURHONEN, Merja ja SALANKO-VUORELA, Merja (toim.) Omaishoito. Tietoa ja tukea yhteistyöhön. Helsinki: Kustannus Oy Duode-cim, 99 – 102.

HEINONEN, Hanna, IIVONEN, Esa, KORHONEN, Merja, LAHTINEN, Nina, MUURONEN, Kaisu, SEMI, Ritva ja SIIMES, Ulla 2016. Lasten oikeudet ja aikuisten vastuut varhaiskasvatuksessa. Juva: Book-well Oy.

HELENIUS, Aili ja KORHONEN, Riitta 2017. Leikin ensiaskeleita. Julkaisussa: HUJALA, Eeva ja TUR-JA, Leena (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 69-77.

HOTARI, Kaisa-Elina, ORANEN, Mikko ja PÖSÖ, Tarja 2013. Lapset lastensuojelun osallisena. Teoksessa: Lastensuojelun ytimessä. BARDY, Marjatta. (Toim.) 4. painos. Tampere: Juvenes Print – Suomen yliopistopaino Oy. 107-120. [viitattu:2018-03-15] Saatavissa:  https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104421/URN_ISBN_978-952-245-853-7.pdf?sequence=1

JORMAKKA, Päivi 2015. Vammaisen lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa. [verkkojulkaisu]. Ter-veyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 2018-06-14.] Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/lapset-perheet/pieni-lapsi/vammaisen-lapsen-tukeminen-varhaiskasvatuksessa

JÄÄSKINEN, Anne-Mari ja PELLICCIONI, Sanna 2017. Mitä sä rageet. Tunteita sikanolosta sairaansiistiin. Helsinki: Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy.

KALLIOMAA-PUHA, Laura ja TILLMAN, Päivi 2016. Äiti on aina äiti. Lasten omaishoitajien arjen haasteet. Laulu 573566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000- luvulla [verkkojulkaisu] 322 – 355. [Viitattu 2018-01-03.] Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/163822/Laulu_573566_perheesta.pdf?sequence=1

LAKI OMAISHOIDON TUESTA. 2.12.2005/937. Finlex. Lainsäädäntö.  [Viitattu 2018-22-07.] Saata-vissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

LEHTINEN, Elina ja KOIVULA, Merja 2017. Leikki yhdistää lapsia ja aikuisia. Julkaisussa: KOIVULA, Merja, SIIPPAINEN, Anna ja EEROLA-PENNANEN, Paula. (toim.) Valloittava varhaiskasvatus. Oppi-mista, osallisuutta ja hyvinvointia. Tampere: Vastapaino, 177-191.

MÄÄTTÄ, Paula ja RANTALA, Anja 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Juva: Bookwell Oy.

NISSI-ONNELA, Sirkka ja KAIVOLAINEN, Merja 2011. Omaishoitajuus liittää yhteen monia rooleja. Julkaisussa: KAIVOLAINEN, Merja, KOTIRANTA, Tuija, MÄKINEN, Erkki, PURHONEN, Merja ja SA-LANKO-VUORELA, Merja (toim.) Omaishoito. Tietoa ja tukea yhteistyöhön. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 58 – 65.

OIKEUSLAITOS s.a. Oikeusapu [verkkojulkaisu] [Viitattu: 2018-09-13] Saatavissa:  https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

OMAISHOITAJALIITTO 2018 Omaishoidon tietopaketti. Ansiotyö ja omaishoito. [verkkojulkaisu]. Omaishoitajaliitto. [Viitattu 2018-09-03] Saatavissa: https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/ansiotyo-ja-omaishoito/

OMAISHOITAJALIITTO 2018. Omaishoidon tietopaketti. Mitä omaishoito on? [verkkojulkaisu]. Omaishoitajaliitto. [Viitattu 2018-03-13.] Saatavissa: https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/mita-on-omaishoito/

OMAISHOITAJALIITTO 2018. Omaishoidontuki. [verkkojulkaisu]. Omaishoitajaliitto. [Viitattu 2018-03-12.] Saatavissa: https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/omaishoidon-tuki/

OPETUSHALLITUS 2016. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Tampere: Grano Oy.

PURHONEN, Merja ja SALANKO-VUORELA Merja 2011. Omaishoidon tukijärjestelmä ja omaishoitoon liittyvä lainsäädäntö. Julkaisussa: KAIVOLAINEN, Merja, KOTIRANTA, Tuija, MÄKINEN, Erkki, PURHONEN, Merja ja SALANKO-VUORELA, Merja (toim.) Omaishoito. Tietoa ja tukea yhteistyöhön. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, s. 26 – 48.

ROOS, Piia 2016. Mitä kuuluu? Lapsen kertomukset ja osallisuus päiväkotiarjessa. Vaasa: Waasa Graphics Oy.

RÄTY, Tapio 2010. Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. 2. painos. Vaasa: Arkmedia Oy.

SALMINEN, Pirjo 2005. Yhdessä kasvattamaan. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

SUOMEN OMAISHOIDON VERKOSTO. Omaishoito. [verkkojulkaisu.] Omaishoidonverkosto.fi. [Viitat-tu 2018-03-28.] Saatavissa: https://omaishoidonverkosto.fi/toiminta/

SUOMEN PERUSTUSLAKI 11.6.1999/731. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2018-07-17.] Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

THL 2017. Itsenäisen elämän tuki. Omaishoito. [verkkojulkaisu]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu: 2018-01-04.] Saatavissa: https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/omaishoito

TURJA, Leena ja VUORISALO, Mari 2017. Lasten oikeudet, toimijuus ja osallisuus oppimisessa. Jul-kaisussa: KOIVULA, Merja, SIIPPAINEN, Anna ja EEROLA-PENNANEN, Paula (toim.) Valloittava Varhaiskasvatus. Tampere: Vastapaino, 48-50.

TURUNEN, Saija 2016. ”Nyt me tiedetään et aikuisten kuuluukin leikkiä”. Kasvattajan rooli leikkiä edistävissä ja rajoittavissa tekijöissä. [verkkojulkaisu]. Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. [Viitattu 2018-07-23.] Saatavissa: http://www.socca.fi/files/5859/Nyt_me_tiedetaan_etta_aikuisten_kuuluukin_leikkia_-_Kasvattajan_rooli_leikkia_edistavissa_ja_rajoittavissa_tekijoissa.pdf

VALVIRA 2017. Sosiaaliasiamies. [verkkojulkaisu]. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. [Viitattu: 2018-08-23] Saatavissa: http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-asiakkaan-asema-ja-oikeudet/sosiaaliasiamies

VARHAISKASVATUSLAKI 540/2018. Finlex. Lainsäädäntö.  [Viitattu 2018-09-08.] Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

VILEN, Marika, LEPPÄMÄKI, Päivi, EKSRÖM Leena 208. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. 3., uudistettu painos. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy.

YHDENVERTAISUUSLAKI 1325/2014. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2018-07-17.] Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325