Muutoksen haku ja päätöksestä valittaminen

Hakijalla on oikeus saada kirjallinen päätös  omaishoidon tuen myöntämisestä tai sen hylkäämisestä, jossa ilmenee päätökseen johtaneet perustelut.

Mikäli hakija on päätökseen tyytymätön, voi hän tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen kunnalliselta sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Tällöin kunnallisen sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tulee antaa päätös oikaisuvaatimuksesta.

Tästä päätöksestä hakija voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen. Hakija voi antaa valituksen valitusaikana myös toimielimelle, jonka tulee toimittaa se hallinto-oikeuteen oman lausuntonsa ohella.

Toinen vaihtoehto oikaisuvaatimuksen lisäksi on tehdä uusi hakemus. Uuteen hakemukseen voi kirjata aiemmassa päätöksessä ilmenneet asiat, joista on eri mieltä, perustellen ja kertoen asioista tarkemmin. Hakemukseen voi liittää uuden lääkärinlausunnon tai muun asiantuntijan lausunnon. Uuden hakemuksen voi tehdä heti kielteisen päätöksen jälkeen. Hoidettavan tilanteen ja avuntarpeen muuttuessa edes vähän, kannattaa uusi hakemus ehdottomasti tehdä.