Omaishoidon tuen ulkopuolella

 

Omaishoidon tuen myöntämiseen vaikuttavat siis kuntakohtaiset myöntämisperiaatteet sekä käytössä olevat määrärahat. Näin ollen omaishoidon tuen myöntäminen vaihtelee eri kuntien välillä; samassa tilanteessa oleva omaishoitaja voi toisessa kunnassa saada omaishoidon tukea, kun taas toisessa kunnassa vastaavassa omaishoitotilanteessa päätös voi olla kielteinen.

Laajemmassa mittakaavassa omaishoitajaksi ei voida määritellä vain omaishoidon tuen piiriin kuuluvaa omaishoitajaa. Kaikista omaishoitotilanteista vain hieman yli 10 % arvioidaan kuuluvan omaishoidon tuen piiriin.

Lasten omaishoito nähdään usein itsestäänselvyytenä, ja omaishoidon tuki saatetaan jättää myöntämättä esimerkiksi alle 3- vuotiaan lapsen hoitajalle, perustellen asiaa sillä, että vanhempi on alle 3- vuotiasta lasta hoitaessaan oikeutettu kotihoidon tukeen. Laki omaishoidontuesta ei kuitenkaan aseta hoidettavalle ikärajoja. Kunnan tulee myös kohdella kaikkia kuntalaisia yhdenvertaisesti, eikä ikä ole peruste jättää omaishoidon tukea myöntämättä. Mikäli sinua mietityttää, onko hakemuksesi ratkaistu lain mukaisesti, voit olla yhteydessä esimerkiksi sosiaaliasiamieheen tai omaishoitojärjestöön. Lisätietoja tästä löydät sivulta apua ja tukea.

Joka tapauksessa, myönnettiinpä tukea tai ei, omaishoitaja on aina omaishoitaja. Oman läheisen hoitamiseen liittyy aina valtava määrä tunteita. Vanhemman omaishoitajuus ja omaishoitajan rooli jatkuu usein läpi elämän myös virallisen, byrokraattisen omaishoitajuuden päättymisen jälkeenkin, esimerkiksi kehitysvammaisen lapsen muutettua tuetun asumisen piiriin.