Omaishoitajan palkkio

 

Omaishoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaisesti. Hoitopalkkion vähimmäismäärä  (vuonna 2018) on 392,57 euroa hoitajan ollessa yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti.

Raskaan siirtymävaiheen, kuten saattohoitotilanteen, vakavasta onnettomuudesta toipumisen tai hoitomuodosta toiseen siirtymisen aikana, jolloin omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemään työtä, on hoitopalkkion vähimmäismäärä 785,14 euroa kuukaudessa (vuonna 2018), edellyttäen että hoitajalla ei tällä ajalla ole vähäistä suurempia tuloja, oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen erityishoitorahaan tai oikeutta vuorotteluvapaalain mukaiseen vuorottelukorvaukseen. 

Hoidon sitovuus katsotaan ympärivuorokautiseksi myös silloin, kun hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan päivästä kotinsa ulkopuolella käyttäen sosiaali- ja terveyspalveluita tai saaden kuntoutusta tai opetusta. Hoitopalkkiota ei voida alentaa, mikäli hoidettava on keskimäärin seitsemän tuntia arkipäivää kohden muun kuin omaishoitajan hoidettavana.

Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä pienemmäksi tilanteissa, joissa hoidon sitovuus ei ole yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin ympärivuorokautista, tai siihen on hoitajan esittämä erityinen syy.

Kunnat määrittävät omaishoidon tuen palkkioluokkien lukumäärästä sekä myöntämisen kriteereistä lain puitteissa. Perheen tuloilla ja varallisuudessa ei ole vaikutusta tuen määrään. Omaishoitopalkkio on verotettavaa tuloa. Hoitopalkkio kartuttaa omaishoitajan eläkettä, mikäli omaishoitaja on sopimusta tehdessään alle 68- vuotias.

Omaishoidon tukea,ja siitä maksettavaa palkkiota ei voi sovittaa yhteen muihin sosiaalietuuksiin. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Kelan maksamien erityishoitotukien saaminen ei estä omaishoidontuen myöntämistä. Kelan hoitotukijärjestelmän tavoitteena on vammaisen henkilön kotona asumisen ja siellä järjestettävän hoidon tukeminen sekä sairaudesta ja vammaisuudesta aiheutuvien erityiskustannusten korvaaminen. Omaishoidon tuki ei myöskään ole este henkilökohtaisen avustajapäätöksen tekemistä tilanteissa, joissa henkilökohtaista avustajaa haetaan kodin ulkopuolisiin toimintoihin tai toimintoihin, joita ei kateta omaishoidon tuella.